Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Switchpower coaching.
Praktijk voor Lifecoaching, Loopbaancoaching en NLP coaching

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Switchpower coaching en haar coaches, hierna te noemen ‘Switchpower coaching’ die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen of instellingen die een dienst of product bieden middels Switchpower coaching;
 • Deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor coaching;
 • Overeenkomst: een contract of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Switchpower coaching betreffende een overeengekomen dienst;
 • Switchpower coaching adviseert of coacht de klant nadat een overeenkomst is aangegaan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 3. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen;

Artikel 3:  Offertes en tarieven

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes en tarieven zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht offertes en tarieven te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 2. De tarieven in de genoemde offertes zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;
 4. Het tarief hangt af van de soort dienst en de reductie die eventueel gegeven wordt;
 5. Standaard coachlocatie is Wageningen. Bij werkzaamheden elders wordt 19 eurocent per kilometer in rekening gebracht;

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte beschikbaar te stellen voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich, wanneer van toepassing, met het aangaan van overeenkomsten een ruimte ter beschikking te stellen waarin onder goede condities de overeenkomsten kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5: Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 2. Klant kan tussentijds sessies beëindigen door schriftelijk of per e-mail aan te geven geen verdere sessies te willen. Mocht klant 4 weken of langer niets meer van zich laten horen dan worden de vooraf afgesproken sessies gefactureerd tegen het afgesproken tarief. Klant kan tijdens het 1e half uur van de 1e sessie aangeven dat hij/zij om welke reden dan ook de sessies niet door wil laten gaan. De sessie wordt dan stopgezet en deze wordt niet gefactureerd. Wanneer de 30 minuten in de 1e sessie zijn verstreken, wordt het afgesproken tarief gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeenkomen.

Artikel 6: Wijzing van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien de wijziging zoals genoemd in artikel 2 financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor de deelnemer, zal opdrachtnemer de deelnemer daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen;
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;
 2. Oefeningen, methodieken en testen, die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door hemzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, readers, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming voor geven of middels de website kenbaar maken;
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is; Bij opdrachten minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;
 2. Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever. Opzegging en/of ontbinding geldend voor  persoonlijke coaching; Zie artikel 5 punt 2.

Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Opzegging en/of ontbinding geldend voor persoonlijke coaching; Zie artikel 5 punt 2.

Artikel 11: Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen 8 dagen na ontstaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15;
 4. Ten aanzien van de klachten van de deelnemer zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 18;
 5. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door opdrachtgever geboden bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Artikel 12: Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van vooraf genoemde vergoedingen. Het honorarium wordt berekend, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
 5. Een aanbieding of prijsopgave van de diensten van opdrachtgever bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het deelnemen aan of van een product of dienst. Indien noodzakelijk behoud opdrachtnemer het recht prijswijzigingen door te voeren zonder opgaaf van redenen;
 6. Meerkosten voortvloeiend uit relevante omstandigheden zullen in overleg met de opdrachtgever worden doorberekend in de prijsopgaaf.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling van deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd;
 2. Indien het tijdstip tussen aanmelden en het begin van het evenement minder is dan 14 dagen dan kan opdrachtnemer een automatische incassomachtiging verlangen;
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de deelnemer in verzuim; de opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname;
 4. Deelnemers krijgen een redelijke termijn waarbinnen betalingen dienen te geschieden;
 5. Betaling van opdrachtnemer voor verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtgever aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd;
 6. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 15.

Artikel 14: Annuleringsregeling

 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten schriftelijk annuleren onder de volgende voorwaarden: – Annulering van deelname tot 4 weken voor aanvang van de overeenkomst tegen 20,- euro administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening; – Bij annulering van deelname tot 3 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 50% van de overeengekomen vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;  – Bij annulering van deelname tot 2 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 75% van de overeengekomen vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening; – Bij annulering van deelname tot 1 week voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 100% van de overeengekomen vergoeding.
 2. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de deelnemer bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of de annuleringsregeling zoals genoemd in artikel 1 van toepassing is.

Artikel 15: Incassokosten

 1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;
 2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de deelnemer in aanmerking.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade;
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder artikel 10; lid 5.
 6. Eventueel uit te keren schadevergoeding kan en zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Geschillenbeslechting

 1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn
 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig artikel 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20:  Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;
Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

Switchpower Coaching  |  Loes Bieuwinga-Pennings  |  06 15954656 |  info@switchpowercoaching.nl

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

Switchpower Coaching
Loes Bieuwinga-Pennings
06 40470095
info@switchpowercoaching.nl

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden